نشریات علمی

فصلنامه زبان و ادب پارسی

www.roshdmag.ir

کتاب ماه ادبیات

www.Ketabmah.ir

فصلنامه کتاب نقد

www. Iict.ac.ir

ادب پژوهي 

http://research.guilan.ac.ir/adab/main.php

ادب عربي

http://jalit.ut.ac.ir/

ادب فارسي

http://jpl.ut.ac.ir/

ادب و زبان

http://jll.uk.ac.ir/

ادبيات پارسي معاصر

http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/

ادبيات پايداري

http://jrl.uk.ac.ir/

ادبيات تطبيقي

http://jcl.uk.ac.ir/

ادبيات عرفاني

http://journals.alzahra.ac.ir/jml/

ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي 

http://journals.azad.ac.ir/jmmlq/

پژوهش ادبيات معاصر جهان

http://jor.ut.ac.ir/

پژوهش زبان و ادبيات فارسي 

http://ihss.ac.ir/fa/journals/group/2

پژوهش زبان و ادبيات فرانسه

france.tabrizu.ac.ir

پژوهشنامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

http://jplt.journals.ikiu.ac.ir/

پژوهشنامه ادب حماسي

http://jpnfa.riau.ac.ir/

پژوهشنامه ادب غنايي 

http://jllr.usb.ac.ir/

پژوهشنامه ادبيات تعليمي 

http://samaneh.parsadab.ir/

پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي

http://iarll.com/index.php/journal

پژوهشنامه نقد ادب عربي

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95744&jid=305 

پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت

http://jlcr.ut.ac.ir/

پژوهش هاي ادب عرفاني

uijs.ui.ac.ir/jpll 

پژوهش هاي ادبي 

http://www.anjomanfarsi.ir

پژوهش هاي ادبيات تطبيقي

http://clrj.modares.ac.ir/

پژوهش هاي نقد و ترجمه در زبان و ادبيات عربي

http://journal.atu.ac.ir

پژوهش هاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي

http://jflr.ut.ac.ir/

پژوهش هاي زبانشناسي

uijs.ui.ac.ir 

پژوهش هاي زبانشناسي تطبيقي

http://rjhll.basu.ac.ir/

پژوهش هاي زباني

http://jolr.ut.ac.ir/

تاريخ ادبيات

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95744&jid=27   

تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي

uijs.ui.ac.ir/are//index.php?sid=1&slc_lang=fa

جستارهاي ادبي

http://jls.um.ac.ir

جستارهاي زباني

http://lrr.modares.ac.ir/

زبان پژوهي

http://journals.alzahra.ac.ir/jlr/

زبان شناخت

http://languagestudy.ihcs.ac.ir/

زبانشناسي و گويش هاي خراسان

http://jm.um.ac.ir

زبان و ادب فارسي

http://perlit.tabrizu.ac.ir/

زبان و ادبيات عربي

http://jall.um.ac.ir

زبان و ادبيات فارسي

http://jpll.khu.ac.ir/

زبان و زبان شناسي 

http://www.lsi.ir/magezin/Article.asp?id=165&Mag_id=20

سبك شناسي نظم و نثر فارسي 

http://www.bahareadab.com/

شعر پژوهي

http://jba.shirazu.ac.ir/

فنون ادبي 

uijs.ui.ac.ir/liar/index.php?sid=1&slc_lang=fa

كاوش نامه اديبات تطبيقي

http://jccl.razi.ac.ir/

كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/

كهن نامه ادب پارسي

http://classicallit.ihcs.ac.ir/

لسان مبين 

http://lem.journals.ikiu.ac.ir/

متن پژوهي ادبي

http://journal.atu.ac.ir

متن شناسي ادب فارسي

uijs.ui.ac.ir/rpll/index.php?sid=1&slc_lang=fa

مطالعات ادبيات كودك 

http://jcls.shirazu.ac.ir/

مطالعات ترجمه 

          www.translationstudies.ir

مطالعات زبان فرانسه

uijs.ui.ac.ir/relf/index.php?sid=1&slc_lang=fa

مطالعات زبان و ادبيات فرانسه

http://ellf.scu.ac.ir/

مطالعات زبان و ترجمه

http://jlts.um.ac.ir

مطالعات شبه قاره 

http://jsr.usb.ac.ir/

نامه فرهنگستان 

http://www.persianacademy.ir/fa/naame.aspx

نقد ادب معاصر عربي 

http://mcal.yazd.ac.ir/

نقد ادبي 

http://lcq.modares.ac.ir/

نقد زبان و ادبيات خارجي

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95744&jid=307

Iranian Journal of Applied Language Studies

http://ijals2.usb.ac.ir/

  Iranian Journal of Applied Linguisticsزبان شناسي كاربردي 

http://ijla.khu.ac.ir/

Journal of English Language Teaching and Learning مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي

http://literature.tabrizu.ac.ir/

Journal of Research in Applied Linguistic

http://rals.scu.ac.ir/

Journal of Teaching Language Skills آموزش مهارتهاي زبان

http://jtls.shirazu.ac.ir/

Plume قلم 

http://www.revueplume.com/

Teaching English Languageآموزش زبان انگليسي

http://www.tellj.ir/

آفاق الحضاره الاسلاميه 

http://afagh.ihcs.ac.ir/

اضاءات نقديه في الادبين العربي و الفارسي

http://roc.kiau.ac.ir/

الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها فصليه محكمه 

http://iaall.iranjournals.ir/

اللغه العربيه و آدابها 

http://jal-lq.ut.ac.ir/

بحوث في اللغه العربيه 

uijs.ui.ac.ir/rall/index.php?sid=1&slc_lang=fa

دراسات في اللغه العربيه و آدابها 

http://lasem.semnan.ac.ir/

دراسات في العلوم الانسانيه

          aijh.modares.ac.ir

مجله زبان و ادبیات فارسی

Is.mashdiau.ac.ir/ipl

مجله عرفانیات در ادب فارسی

Adab.iauh.ac.ir

مجله عرفان اسلامی دانشگاه

Jurnals.iauz.ac.ir

مطالعات ادبيات تطبيقي 

http://clq.iranjournals.ir/

مطالعات ايراني 

http://jis.uk.ac.ir/

مطالعات زبانی و بلاغي

http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir/

دراسات الادب المعاصر

http://cls.iranjournals.ir/

مطالعات ادبیات تطبیقی

http://clq.iranjournals.ir/

 

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه