نشریات علمی

ر

نام نشریه

آدرس وب سایت

1

نشریه علوم حرکتی و ورزش

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

http://jrsm.khu.ac.ir/

2

نشریه علوم حرکتی و ورزش

پژوهش در طب ورزشی و فنآوری

http://jsmt.khu.ac.ir/

 

3

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95744&jid=32 

4

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95744&jid=57 

5

فصلنامةپژوهش در مدیریت ورزشی

http://qrsm.atu.ac.ir/ 

6

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/ 

7

International Journal of Applied Exercise Physiology

http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/index 

8

نشریه توانبخشی ورزشی

http://rsr.basu.ac.ir/

9

نشریه پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

http://smms.basu.ac.ir/ 

 

10

نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی

http://www.hsu.ac.ir/ 

11

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

http://birjand.ac.ir 

12

نشریه ی علوم زيستي  ورزشی

http://sport.ut.ac.ir/Pagesread.asp?PagesID=96 

13

نشریه مدیریت ورزشی

http://sport.ut.ac.ir/Pagesread.asp?PagesID=99 

14

نشريه ی رشد و يادگيري حركتي _  ورزشی

http://sport.ut.ac.ir/Pagesread.asp?PagesID=101 

15

نشريه ی طب ورزشی

http://sport.ut.ac.ir/Pagesread.asp?PagesID=103 

16

نشریه ی لاتين World Journal of Sport Sciences (WJSS)

http://sport.ut.ac.ir/Pagesread.asp?PagesID=134 

17

المپیک نوین

http://olympic-journal.ir/ 

18

مدیریت ارتباطات در رویدادهای ورزشی

http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/ 

19

پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

http://asp.journals.umz.ac.ir/ 

20

نشریه مدیریت و توسعه ورزش

http://research.guilan.ac.ir/jsmd/ 

21

نشریه-مطالعات فرهنگی در ورزش

http://www.basijcssc.ir 

22

فصلنامه علوم ورزش

http://kiau.ac.ir/persian/faslnameha/ssqj/home.htm 

23

نشريه مديريت و فيزيولوژی ورزشی شمال

http://www.shomaljournal.ir/index.php? &slct_pg_id=38&sid=1&slc_lang=fa

24

(مجله‌ی آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی) رشد آموزش تربیت بدنی

http://www.roshdmag.ir/fa/roshdmagazines/privatefaslnameh/

teacherfaslanmeh/humanities/physicaleducationroshd/introduce 

25

مدیریت منابع انسانی در ورزش

http://shm.shahroodut.ac.ir/ 

26

نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

http://journals.usb.ac.ir/bspa2/fa-ir/ 

27

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

http://www.sportrc.ir/ 

28

مجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش

http://journals.azad.ac.ir/jmobs/ 

29

رفتار حرکتی

http://mbj.ssrc.ac.ir/ 

30

فیزیولوژی ورزشی

http://spj.ssrc.ac.ir/ 

31

مطالعات روانشناسی ورزشی

http://spsyj.ssrc.ac.ir/ 

32

مطالعات طب ورزشی

http://smj.ssrc.ac.ir/ 

33

مطالعات مدیریت ورزشی

http://smrj.ssrc.ac.ir/ 

34

پژوهش در ورزش دانشگاهی

http://rus.ssrc.ac.ir/ 

 

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه