نشریات علمی

روان سنجی

http://jpsy.riau.ac.ir/

رویش روانشناسی

          www.jrpsych.com

پژوهش در سلامت روانشناختي

http://rph.khu.ac.ir/ 

پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره

http://tpccp.um.ac.ir 

پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي 

http://socialpsychology.ir/ 

پژوهشهاي روانشناختي 

http://psychresearch.ir/fa.html 

پژوهشهاي كاربردي روانشناختي

http://japr.ut.ac.ir/ 

تازه ها و پژوهشهاي مشاوره

www.ircounseling.org 

پژوهشهاي نوين روانشناختي

psychologyj.tabrizu.ac.ir 

تازه هاي علوم شناختي

http://www.iricss.org 

خانواده پژوهي 

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95856&Lj=24 

خانواده و پژوهش 

http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=1093 

دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي 

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/ 

دستاوردهاي روانشناختي

http://psychac.scu.ac.ir/ 

روانشناسي

http://www.iranapsy.ir/fa/ 

روانشناسي افراد استثنايي 

http://journal.atu.ac.ir 

روانشناسي باليني 

http://jcp.semnan.ac.ir/ 

روانشناسي باليني و شخصيت

http://cpap.shahed.ac.ir/ 

روانشناسي تحولي

http://journals.azad.ac.ir/jip/ 

روانشناسي تربيتي 

http://journal.atu.ac.ir 

روانشناسي سلامت 

http://hpj.journals.pnu.ac.ir/ 

روانشناسي كاربردي 

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95856&Lj=31 

روانشناسي مدرسه 

http://jsp.uma.ac.ir/ 

روانشناسي معاصر 

http://www.bjcp.ir/ 

روانشناسي نظامي 

http://journals.ihu.ac.ir/ 

روش ها و مدل هاي روانشناختي

http://jpmm.miau.ac.ir/ 

شناخت اجتماعي

http://sc.journals.pnu.ac.ir/ 

علوم رفتاري 

http://www.jbs.ir/ 

علوم روانشناختي 

http://psychoscience.ir/ 

فرهنگ مشاوره و روان درماني

http://journal.atu.ac.ir 

مشاوره شغلي و سازماني 

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95856&Lj=89 

مشاوره كاربردي 

http://jac.scu.ac.ir/ 

مشاوره و روان درماني خانواده 

http://www.fcpjournal.ir/  

مطالعات روانشناختي 

http://journals.alzahra.ac.ir/psychstudies

مطالعات روانشناسي باليني 

http://journal.atu.ac.ir 

مطالعات روانشناسي تربيتي 

http://jeps.usb.ac.ir/ 

International Journal of Psychology روانشناسي 

http://www.ijpb.ir/fa 

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

http://jtbcp.riau.ac.ir/ 

اصول بهداشت روانی

http://jfmh.mums.ac.ir/

ارمغان دانش

http://yumsj.hbi.ir

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

www.uijs.ui.ac.ir 

پژوهشنامه تربیتی

http://bojnourdiau.ac.ir 

توانبخشی

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir 

فصلنامه سالمند

salmandj.uswr.ac.ir 

دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی

http://sip.rihu.ac.ir 

ترویجی علوم تربیتی

بصيرت و تربيت اسلامي

 

پژوهشهاي تربيتي 

http://erj.khu.ac.ir/ 

تعليم و تربيت استثنايي 

http://www.exceptionaleducation.ir/ 

چاپ و نشر

http://www.chaponashr.com/ 

مديريت بر آموزش انتظامي 

mape.jrl.police.ir 

مهارت آموزي

http://planning.irantvto.ir/index.aspx? siteid=86&pageid=5619

نامه آموزش عالي

www.motaleat.sanjesh.org 

 

 

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه