نشریات علمی

مدیریت

انديشه مديريت راهبردي 

http://smt.journals.isu.ac.ir/

بهبود مديريت 

http://www.behboodmodiriat.ir/main.php 

پژوهشنامه بازرگاني 

pajooheshnameh.itsr.ir 

پژوهشنامه بيمه

http://jir.irc.ac.ir/ 

پژوهشنامه مديريت اجرايي 

http://jme.journals.umz.ac.ir/ 

پژوهشنامه مديريت تحول 

http://tmj.um.ac.ir 

پژوهشنامه نظم و امنيت انتظامي

http://osra.jrl.police.ir/ 

پژوهشهاي مديريت انتظامي 

http://pmsq.jrl.police.ir/ 

پژوهشهاي مديريت در ايران 

http://ecor.modares.ac.ir/ 

پژوهشهاي مديريت عمومي

http://jmr.usb.ac.ir/ 

پژوهشهاي مديريت راهبردي

www.iau-naragh.ac.ir 

پژوهشهاي مديريت منابع انساني 

http://hrm.iranjournals.ir/ 

پژوهشهاي مديريت منابع سازماني

http://ormr.modares.ac.ir/ 

تحقيقات بازاريابي نوين 

uijs.ui.ac.ir/nmrj/index.php?sid=1&slc_lang=fa 

توسعه كارآفريني 

http://jed.ut.ac.ir/ 

چشم انداز مديريت بازرگاني

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95856&Lj=210 

چشم انداز مديريت دولتي 

http://scj.sbu.ac.ir 

چشم انداز مديريت صنعتي

http://scj.sbu.ac.ir 

سياستهاي راهبردي و كلان

http://www.jmsp.ir/ 

علوم مديريت ايران 

http://journal.iams.ir/ 

فرآيند مديريت و توسعه 

http://www.jmdp.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa 

كاوش هاي مديريت بازرگاني 

http://bar.yazd.ac.ir/ 

مديريت اسلامي 

http://journals.ihu.ac.ir/index.php/im 

مديريت بازرگاني

http://jibm.ut.ac.ir/  

مديريت بحران

http://joem.ir/

مديريت بر آموزش سازمان ها

http://www.mis.epage.ir/ 

مديريت بهره وري

http://journal.iaut.ac.ir/FM.Home.aspx 

مديريت توسعه فناوري 

http://jtdm.irost.ir/ 

مديريت توليد و عمليات 

uijs.ui.ac.ir/jpom/index.php?sid=1&slc_lang=fa

مديريت دولتي

http://jipa.ut.ac.ir/ 

مديريت در دانشگاه اسلامي

islamic-uni-mag.ir 

مديريت سازمانهاي دولتي

http://ipom.journals.pnu.ac.ir/ 

مديريت صنعتي

http://imj.ut.ac.ir/ 

مديريت فردا 

http://modiriyatfarda.ir/ 

مديريت فرهنگ سازماني

http://jomc.ut.ac.ir/ 

مديريت فناوري اطلاعات

http://jitm.ut.ac.ir/ 

مديريت نظامي

http://jmm.iranjournals.ir/ 

مديريت نوآوري

http://www.nowavari.ir/JournalSite/Home/Index/3020 

مديريت منابع انساني در صنعت نفت 

www.iies.ac.ir/ShowPub.aspx?contentID 

مديريت منابع در نيروي انتظامي

 

مطالعات جهانگردي 

http://www.tourismscience.ir/ 

مطالعات رفتار سازماني

http://www.iaobm.ca/journal/detail/id/5/ 

مطالعات مديريت بهبود و تحول

http://journal.atu.ac.ir 

مطالعات مديريت راهبردي 

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95856&Lj=314 

مطالعات مديريت صنعتي 

http://journal.atu.ac.ir 

پژوهشنامه نظم و امنيت انتظامي

osra.jrl.police.ir 

Iranian Journal of Management Studies (IJMS)

http://ijms.ut.ac.ir/ 

International Journal of Business and Development

http://ijbds.usb.ac.ir/ 

حسابداری

بررسيهاي حسابداري و حسابرسي 

http://acctgrev.ut.ac.ir/ 

پژوهشهاي تجربي حسابداري

http://journals.alzahra.ac.ir/jera/  

پژوهشهاي حسابداري مالي 

uijs.ui.ac.ir/far/index.php?sid=1&slc_lang=fa 

پژوهشهاي حسابداري مالي و حسابرسي

http://faar.iauctb.ac.ir/ 

پيشرفتهاي حسابداري

http://jaa.shirazu.ac.ir/ 

تحقيقات حسابداري و حسابرسي

http://iranianaa.com/publications/10 

دانش حسابداري 

http://jak.uk.ac.ir/ 

دانش حسابداري مالي

jerfa.journals.ikiu.ac.ir 

دانش حسابداري و حسابرسي مديريت

http://www.ifea-fr.com 

دانش حسابرسي

http://danesh.dmk.ir/

حسابداري مالي

http://www.qfaj.ir/index.php 

حسابداري مديريت 

http://jma.srbiau.ac.ir/ 

مطالعات تجربي حسابداري مالي

http://journal.atu.ac.ir 

ترويجي حسابداری

مطالعات حسابداري و حسابرسي 

http://iranianaa.com/publications/11 

ترویجی مدیریت 

انديشه آماد

http://lot.jrl.police.ir/ 

بررسيهاي بازرگاني 

http://www.itsr.ir/journalno.aspx 

توسعه سازماني پليس

http://pod.jrl.police.ir/ 

توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني 

http://harold.jrl.police.ir/ 

مديريت استاندارد و كيفيت

 

مديريت و پژوهشهاي دفاعي 

 

مديريت و توسعه 

www.imre.ir 

مطالعات مديريت ترافيك 

http://tms.jrl.police.ir/ 

مطالعات منابع انساني 

 

منابع انساني ناجا 

http://phr.jrl.police.ir/ 

نظارت و بازرسي 

http://si.jrl.police.ir/ 

مطالعات مدیریت بر اموزش انتظامی

http://mape.jrl.police.ir/ 

مالی

بورس اوراق بهادار 

http://journal.seo.ir/page/main-page.html 

تحقيقات مالي 

http://jfr.ut.ac.ir/ 

تحقيقات مالي اسلامي

ifr.journals.isu.ac.ir 

دانش سرمايه گذاري

http://www.ifea-fr.com 

دانش مالي تحليل اوراق بهادار 

http://jfksa.srbiau.ac.ir/ 

مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار 

http://fej.iauctb.ac.ir/ 

مديريت دارايي و تاًمين مالي

uijs.ui.ac.ir/amf/index.php?sid=1&slc_lang=fa 

چشم انداز مدیریت مالی

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95856&Lj=313 

 

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه