نشریات علمی

اقتصاد انرژي ايران

http://journal.atu.ac.ir

اقتصاد اسلامي 

http://magazines.iict.ac.ir/ 

اقتصاد پولي  مالي

http://jm.um.ac.ir 

اقتصاد مقداري

http://jqe.scu.ac.ir/ 

اقتصاد و تجارت نوين 

http://jnec.mimt.gov.ir/ 

اقتصاد و توسعه منطقه اي

http://erd.um.ac.ir 

اقتصاد و مديريت شهري

http://www.ueam.ir/fa/ 

برنامه ريزي و بودجه

http://www.jpbud.ir/ 

پژوهشنامه اقتصادي 

http://journal.atu.ac.ir 

پژوهشنامه اقتصاد كلان

http://jes.journals.umz.ac.ir/ 

پژوهشها و سياستهاي اقتصادي

http://www.qjerp.ir/ 

پژوهشنامه ماليات 

http://www.taxresearch.ir/ 

پژوهشهاي اقتصادي

http://ecor.modares.ac.ir/ 

پژوهشهاي الگوسازي اقتصادي

http://pub.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95744&jid=127 

پژوهشهاي پولي – بانكي

http://jmbr.mbri.ac.ir/ 

پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي 

http://egdr.journals.pnu.ac.ir/ 

پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار

http://ecor.modares.ac.ir/ 

تحقيقات اقتصادي 

http://jte.ut.ac.ir/ 

تحقيقات مدلسازي اقتصادي 

http://ues.ac.ir/journal/ 

جستارهاي اقتصادي  ایران

http://iee.rihu.ac.ir/ 

راهبرد اقتصادي

  www.csr.ir 

راهبردهاي بازرگاني

http://cs.shahed.ac.ir/ 

سياستگذاري اقتصادي 

http://ep.yazd.ac.ir/ 

سياست هاي اقتصادي

 

مدلسازي اقتصادي

http://eco.iaufb.ac.ir/ 

معرفت اقتصاد اسلامي

http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/ 

مطالعات اقتصاد اسلامي

http://ies.journals.isu.ac.ir/ 

مطالعات اقتصاد انرژي 

http://www.iiesj.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa 

مطالعات اقتصاد كاربردي ايران 

http://aes.basu.ac.ir/ 

Iranian Economic Review

http://ier.ut.ac.ir/ 

International Economic Studies اقتصاد بين الملل

uijs.ui.ac.ir/ies/index.php?sid=1&slc_lang=fa 

Iranian Journal of Economic Studies

http://ijes.shirazu.ac.ir/ 

Money and Economy

http://jme.mbri.ac.ir/ 

اقتصاد و الگوسازی

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95856&Lj=127 

اقتصاد کشاورزی

http://www.iranianjae.ir/

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

http://jae.miau.ac.ir/ 

اقتصاد تطبيقي

http://economics.ihcs.ac.ir/ 

اقتصاد منابع طبيعي

uijs.ui.ac.ir/enr/index.php?sid=1&slc_lang=fa 

راهبرد توسعه

http://www.tsrc.ir/ 

سياست هاي مالي و اقتصادي

http://www.qjfep.ir/ 

نامه اقتصاد اسلامي 

 

سیاست‌های راهبردی و کلان

http://www.jmsp.ir/

اقتصاد و بانکداری اسلامی

http://www.mieaoi.ir/ 

 

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه