نشریات علمی

آموزه هاي فقه مدني

http://razaviac.aqr.ir/civiljurisprudenc.aspx/

آموزه هاي حقوق كيفري 

http://razaviac.aqr.ir/criminallaw.aspx/ 

پژوهش حقوق خصوصی

http://journal.atu.ac.ir 

پژوهش حقوق عمومي

http://journal.atu.ac.ir 

پژوهش حقوق كيفري

http://journal.atu.ac.ir 

پژوهشهاي حقوق تطبيقي 

http://clr.modares.ac.ir/ 

پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي

http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=10436 

پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامي

http://ijrj.baboliau.ac.ir/ 

پژوهشهاي فقهي

http://jorr.ut.ac.ir/ 

پژوهشنامه حقوق اسلامي

 law.journals.isu.ac.ir  

پژوهشنامه حقوق كيفري

http://research.guilan.ac.ir/jol/ 

تحقيقات حقوقي 

http://scj.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95856&Lj=311 

مطالعات حقوق خصوصي

 

حقوق اسلامي 

http://magazines.iict.ac.ir/ 

حقوق خصوصي

http://jolt.ut.ac.ir/ 

مجله حقوقي بين المللي

http://cila.ir/Portal/home 

حقوقي دادگستري 

http://www.jlj.ir/ 

دانش حقوق عمومي

http://mag.shora-rc.ir/ 

دانش حقوق مدني 

http://clk.journals.pnu.ac.ir/ 

دانشنامه حقوق اقتصادي

http://lowecon.um.ac.ir 

ديدگاههاي حقوق قضايي 

http://www.jlviews.ir/ 

فقه و اصول

http://jfiqh.um.ac.ir 

فقه و حقوق اسلامي 

http://law.tabrizu.ac.ir/ 

فقه و مباني حقوق اسلامي

http://jjfil.ut.ac.ir/ 

مطالعات حقوقي

http://jls.shirazu.ac.ir/ 

مجله مطالعات حقوق تطبيقي

http://jcl.ut.ac.ir/ 

مطالعات فقه و حقوق اسلامي

http://feqh.journals.semnan.ac.ir/ 

فصلنامه حقوق

http://jlq.ut.ac.ir/ 

پژوهشهاي حقوقي 

http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=10499 

تعالي حقوق

www.dadsara.ir 

فقه و حقوق خانواده 

http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/ 

 

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه