اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

ردیف

دانشگاه

گرایش

نام استاد

مرتبه علمی

 

مدرک تحصیلی

1

دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر سیروس چوبینه

 

 

2

دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر عباسعلی گایینی

 

 

3

دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر علی اکبرنژاد

استادیار

دکتری فیزیولوژی ورزشی

4

دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر فاطمه شب خیز

 

 

5

دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر علی اصغر رواسی

استاد

دکتری فیزیولوژی ورزشی

6

دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر رحمان سوری

دانشیار

دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی

7

دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر  محمد رضا کردی

 

 

8

دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر پریسا پورنعمتی

 

 

9

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

محمدرضا رجبی

استاد تمام

دکتری طب ورزشی

10

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

محمدحسین علیزاده

دانشیار

دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

11

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

الهام شیرزاد

استادیار

دکتری مهندسی پزشکی/ بیومیکانیک

12

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

فواد صیدی

استادیار

دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

13

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

هومن مینونژاد

استادیار

دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

14

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

آقای اظهری

کارشناس

فوق لیسانس تربیت بدنی

15

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

آذین بلند

کارشناس

فوق لیسانس تربیت بدنی

16

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

علی میرعابدی

کارشناس

فوق لیسانس تربیت بدنی

17

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

سپیده لطیفی

کارشناس

فوق لیسانس آسیب شناسی ورزشی

18

دانشگاه تهران

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت(

آقای کشاورزی

کارشناس

فوق لیسانس تربیت بدنی

19

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر علی اکبر جابری مقدم

 

 

20

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر الهه عرب عامری

استادیار

دکتی رفتار حرکتی

21

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر سید مهدی آقاپور

 

 

22

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر جمال فاضل

 

 

23

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر فضل اله باقرزاده

استاد

دکتری رشد و تکامل حرکتی

24

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر فرح بانو قادری

 

 

25

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر مهدی شهبازی

 

 

26

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر شهرزاد طهماسبی

 

 

27

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر داوود حومنیان

 

 

28

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر محمود شیخ

 

 

29

دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

دکتر رسول حمایت طلب

 

 

30

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

محمود گودرزی

استاد

دکتری مدیریت ورزشی

31

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

مجید جلالی فراهانی

دانشیار

دکتری مدیریت ورزشی

32

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

سید نصرالله سجادی

دانشیار

دکتری مدیریت ورزشی

33

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

محمد مهدی خبیری

دانشیار

دکترای مدیریت آموزشی

34

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

مهرزاد حمیدی

دانشیار

دکتری مدیریت ورزشی

35

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

حسن اسدی

استاد (بازنشسته)

دکترای مدیریت ورزشی

36

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

خسرو نصیری

استادیار

دکترای مدیریت ورزشی

37

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

افسر جعفری

استادیار

دکترای مدیریت ورزشی

38

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

ابراهیم علیدوست قهفرخی

استادیار

دکترای مدیریت ورزشی

39

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

همیلا تکلی

 

دکترای مدیریت ورزشی

40

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

سید فضل­الله قدس میرحیدری

 

فوق لیسانس تربیت بدنی

41

دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

یوسف باقری

 

دکتری مدیریت ورزشی

42

تربیت مدرس

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

محمد احسانی

 

دکتری مدیریت ورزشی

43

تربیت مدرس

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

هاشم کوزه چیان

 

دکتری مدیریت ورزشی

44

تربیت مدرس

فیزیولوژی ورزشی

حمید آقا علی نژاد

 

دکتری فیزیولوژی ورزشی

45

تربیت مدرس

فیزیولوژی ورزشی

رضا قراخانلو

 

دکتری فیزیولوژی ورزشی

58

خوارزمی

فیزیولوژی ورزشی

محمدرضا دهخدا

دانشیار

دکتری فیزیولوژی ورزشی

59

خوارزمی

فیزیولوژی ورزشی

حمید رجبی

دانشیار

دکتری تربیت بدنی(فیزیولوژی ورزش(

60

خوارزمی

فیزیولوژی ورزشی

علی کاظمی

استادیار

دکتری فیزیولوژی ورزشی

62

خوارزمی

فیزیولوژی ورزشی

منیژه نوریان

دانشیار

دکتری تربیت بدنی

63

خوارزمی

فیزیولوژی ورزشی

پژمان معتمدی

استادیار

 

64

خوارزمی

فیزیولوژی ورزشی

ندا خالدی

استادیار

دکتری فیزیولوژی تمرین

65

خوارزمی

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی

سید صدرالدین شجاع الدین

دانشیار

دکتری در گرایش ورزش درمانی وبازسازی

66

خوارزمی

آسیب‌ شناسی و حرکات اصلاحی

رغد معمار

استادیار

منهدسی بیومکانیک

67

خوارزمی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

علیرضا الهی

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

68

خوارزمی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

نجف آقایی

استادیار

دکتری مدیریت ورزشی

69

خوارزمی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

علی شاه حسینی

مربی

فوق لیسانس

70

خوارزمی

بیومکانیک ورزشی

حیدر صادقی

استاد

 

71

خوارزمی

بیومکانیک ورزشی

مهدی خالقی تازجی

مربی بورسیه

 

72

خوارزمی

رفتار حرکتی

عباس بهرام

دانشیار

علوم فعالیتهای بدنی

73

خوارزمی

رفتار حرکتی

سعید ارشم

استادیار

دکتری تخصصی

74

خوارزمی

رفتار حرکتی

فرهاد غدیری

استادیار

دکتری تخصصی

75

شهید بهشتی

رفتار حرکتی

نصور احمدی

استادیار

دکتری رفتار حرکتی

76

شهید بهشتی

رفتار حرکتی

بهروز عبدلی

دانشیار

دکتری تربیت بدنی

77

شهید بهشتی

رفتار حرکتی

الهام عظیم زاده

استادیار

دکتری تربیت بدنی

78

شهید بهشتی

رفتار حرکتی

مهین عقدایی

استادیار

دکتری تربیت بدنی

79

شهید بهشتی

رفتار حرکتی

علیرضا فارسی

دانشیار

دکتری رفتار حرکتی

80

شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

خسرو ابراهیم

استاد

دکتری تخصصی

81

شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

سجاد احمدی راد

دانشیار

دکتری فیزیولوژِ

82

شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

مصطفی زارعی

استادیار

دکتری تربیت بدنی

83

شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

رعنا فیاض میلانی

استادیار

دکتری فیزیولوژی ورزشی

84

شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

مریم نورشاهی

دانشیار

دکتری فیزیولوژی ورزشی

85

شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی- طب ورزشی

فریبرز هوانلو

دانشیار

دکتری تخصصی

86

شهید بهشتی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

محمدرضا برومند

استادیار

دکتری تربیت بدنی

87

شهید بهشتی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

محمد پورکیانی

مربی

دکتری مدیریت ورزشی

88

شهید بهشتی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

سید عماد حسینی

استادیار

دکتری تربیت بدنی

89

شهید بهشتی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

امیررضا خادم

مربی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

90

شهید بهشتی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

محمدهادی قاسمی

استادیار

دکتری مدیریت ورزشی

91

شهید بهشتی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

علی اصغر لاری

مربی

معادل فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

92

علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

حبیب هنری

استادیار

دکتری مدیریت ورزشی

93

علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

فرزاد غفوری

 

دکتری مدیریت ورزشی

94

علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

جواد شهلایی

استادیار

دکتری مدیریت ورزشی

95

علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

غلامعلی کارگر

 

 

96

علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

سارا کشتگر

استادیار

دکتری مدیریت ورزشی

97

الزهرا

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

ناهید اتقیا

 

دکتری مدیریت ورزشی

98

الزهرا

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

پرستو اصانلو

 

دکتری مدیریت ورزشی

99

الزهرا

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

نوشین اصفهانی

 

 

100

الزهرا

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

ژاله معماری

 

دکتری تربیت بدنی

101

الزهرا

رفتار حرکتی

افخم دانش فر

 

دکتری تربیت بدنی

102

الزهرا

رفتار حرکتی

معصومه شجاعی

 

دکتری رشد تکامل و یادگیری حرکتی

103

الزهرا

رفتار حرکتی

پریسا حجازی دینان

 

دکتری رفتار حرکتی

104

الزهرا

رفتار حرکتی

مریم رحیمیان مشهدی

 

دکتری تربیت بدنی

105

الزهرا

فیزیولوژی ورزشی

نیکو خسروی

 

دکتری فیزیولوژی ورزشی

106

الزهرا

فیزیولوژی ورزشی

پروانه نظرعلی

 

دکتری فیزیولوژی ورزشی

107

الزهرا

فیزیولوژی ورزشی

آمنه رضوی

 

دکتری تربیت بدنی

108

الزهرا

فیزیولوژی ورزشی

افسانه شمشکی

 

دکتری تربیت بدنی

292

شاهد

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

ناهید طالبی

استادیار

 

293

شاهد

فیزیولوژی ورزشی

امین عیسی نژاد

استادیار

 

294

شاهد

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی – توانبخشی ورزشی

محمد رحمانی

استادیار

 

295

شاهد

فیزیولوژی ورزشی

علی صمدی

استادیار

 

296

شاهد

رفتار حرکتی

اسماعیل نصیری

 

 

376

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

فیزیولوژی ورزشی

امیر حسین براتی

استادیار

دکتری

377

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

فیزیولوژی ورزشی

علیرضا رمضانی

دانشیار

دکتری

378

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

فیزیولوژی ورزشی

فرشته شهیدی

استادیار

دکتری

379

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

فیزیولوژی ورزشی

مجید کاشف

دانشیار

دکتری

380

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

رفتار حرکتی

معصومه بقائیان

مربی

 

381

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

رفتار حرکتی

فرزانه حاتمی

استادیار

دکتری

382

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

رفتار حرکتی

افسانه سنه

استادیار

دکتری

383

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

رفتار حرکتی

فرشید طهماسبی

استادیار

دکتری

384

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

رفتار حرکتی

غلامرضا لطفی حسین آبادی

استادیار

دکتری

385

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

تربیت بدنی عمومی

ناهید ادیب پور

مربی

 

386

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

تربیت بدنی عمومی

عباس بنیان

مربی

 

387

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

تربیت بدنی عمومی

مینا غلامی

مربی

 

388

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

تربیت بدنی عمومی

عباس نظریان مادوانی

استادیار

دکتری

389

تربیت دبیر شهید رجایی تهران

تربیت بدنی عمومی

جواد آزمون

استادیار

دکتری

 

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه