اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

حقوق دانشگاه تهران

ردیف

نا م استاد

گرایش

مرتبه علمی

1

آقای دکتر سید نصرا.. ابراهیمی 

خصوصی و اسلامی

استادیار

2

آقای دکتر علی اسلامی­پناه

خصوصی و اسلامی

استادیار

3

آقای دکتر محسن اسماعیلی

خصوصی و اسلامی

استادیار

4

آقای دکتر ربیعا اسکینی

خصوصی و اسلامی

دانشیار

5

آقای دکترمحمدعلی  انصاری­پور

خصوصی و اسلامی

استادیار

6

آقای دکتر فرهاد  ایران­پور

خصوصی و اسلامی

دانشیار

7

آقای دکتر محسن ایزانلو

خصوصی و اسلامی

استادیار

8

آقای دکتر حسن بادینی

خصوصی و اسلامی

دانشیار

9

آقای دکتر محمود باقری

خصوصی و اسلامی

دانشیار

10

خانم دکتر لعیا جنیدی

خصوصی و اسلامی

دانشیار

11

آقای دکتر حسن  جعفری­تبار

خصوصی و اسلامی

دانشیار

12

آقای دکتر سعید  حبیبا

خصوصی و اسلامی

دانشیار

13

آقای دکتر رضا شکوهی­زاده

خصوصی و اسلامی

استادیار

14

آقای دکتر محسن صادقی

خصوصی و اسلامی

استادیار

15

آقای دکتر امیر صادقی نشاط

خصوصی و اسلامی

دانشیار

16

آقای دکتر محمدحسن صادقی مقدم

خصوصی و اسلامی

استاد

17

آقای دکتر محسن صفری

خصوصی و اسلامی

استادیار

18

آقای دکتر سید محمد طباطبایی­نژاد

خصوصی و اسلامی

استادیار

19

آقای دکتر مرتضی  عادل

خصوصی و اسلامی

استادیار

20

آقای دکتر مجید غمامی

خصوصی و اسلامی

استادیار

21

آقای دکتر محمود  کاظمی

خصوصی و اسلامی

دانشیار

22

آقای دکترعباس  کریمی

خصوصی و اسلامی

استاد

23

آقای دکتر علیرضا محمدزاده

خصوصی و اسلامی

دانشیار

24

آقای دکتر حسن محسنی

خصوصی و اسلامی

استادیار

25

آقای دکتر طه مرقاتی

خصوصی و اسلامی

استادیار

26

آقای دکتر جعفر نوری

خصوصی و اسلامی

استادیار

 

ردیف

نا م استاد

گرایش

مرتبه علمی

توضیحات

1

حمید الهوئی نظری

حقوق عمومی

استادیار

 

2

فيروز اصلاني

حقوق عمومي

استاديار

مدیر گروه

3

الهام امين زاده

حقوق عمومي

دانشیار

 

4

خيراله پروین

حقوق عمومي

دانشيار

 

5

محمدجواد جاوید

حقوق عمومي

دانشيار

 

6

ولي رستمی

حقوق عمومي

دانشیار

 

7

محمدجواد رضائي زاده

حقوق عمومي

دانشیار

 

8

اميرحسين رنجبريان

حقوق عمومي

استاديار

 

9

رضا طجرلو

حقوق عمومي

استاديار

 

10

بيژن عباسی

حقوق عمومي

دانشیار

 

11

عباسعلي کدخدائي اليادراني

حقوق عمومي

استاد

 

12

فضل اله موسوی

حقوق عمومي

استاد

 

13

ابراهيم موسی زاده

حقوق عمومي

دانشیار

 

14

احمد مومني راد

حقوق عمومي

استاديار

 

15

سيدباقر ميرعباسي

حقوق عمومي

دانشيار

 

16

نادر میرزاده کوهشاهی

حقوق عمومی

استادیار

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

گرایش

درجه علمی

توضیحات

1

دكتر غلامحسين الهام

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشیار

مدیر گروه

2

دكتر علي خالقي

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

3

دكتر شهلا معظمي

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

4

دكتر محسن برهاني

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

5

دكتر سيدمحمد حسيني

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشیار

6

دکتر عباس شیری

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

7

دكتر محمود مهدوي

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

8

دكتر فيروز محمودي جانكي

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

9

دكتر حميد بهره‌مند بگ‌نظر

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

10

دکتر محمد یکرنگی

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

11

دكتر محمد مهدی ساقیان

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

 

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام ونام خانوادگی

مدیر گروه

استاد

اسلامی

دکتر سید مصطفی محقق داماد

معاون

استادیار

اسلامی

دکتر قاسم محمدی

 

دانشیار

اسلامی

دکتر عباس قاسمی حامد

 

استادیار

اسلامی

دکتر میر قاسم جعفر زاده

 

استادیار

اسلامی

دکتر یداله دادگر

 

دانشیار

اسلامی

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

 

استاد

اسلامی

دکتر حسین مهرپور

 

استادیار

اسلامی

دکتر هادی وحیدی

 

استادیار

اسلامی

دکتر امیر نیک پی

 

استادیار

اسلامی

دکتر رحیم نوبهار

 

توضبحات

مرتبه علمی

گرایش

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

استاد

جزا و جرم شناسی

دکتر حسین میرمحمد صادقی

 

استاد

جزا و جرم شناسی

دکتر محمد علی اردبیلی

 

استادیار

جزا و جرم شناسی

دکتر لمیاء رستمی تبریزی

 

دانشیار

جزا و جرم شناسی

دکتر باقر شاملو

 

استادیار

جزا و جرم شناسی

دکتر علی صفاری

 

دانشیار

جزا و جرم شناسی

دکتر جعفر کوشا

 

استادیار

جزا و جرم شناسی

دکتر رجب گلدوست جویباری

 

دانشیار

جزا و جرم شناسی

دکتر نسرین مهرا

 

استاد

جزا و جرم شناسی

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

 

استادیار

جزا و جرم شناسی

دکتر رحیم نوبهار

 

استادیار

جزا و جرم شناسی

دکتر امیر حسن نیاز پور

 

توضبحات

مرتبه علمی

 

گرایش

 

نام و نام خانوادگی

 

استاديار

حقوق كيفري و جرم شناسي

دکتر مهدی صبوری پور

 

استاديار

حقوق كيفري و جرم شناسي

سید علیرضا میر کمالی

 

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام و نام خانوادگی

سرپرست گروه

استادیار

بین الملل

دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

 

استاد

بین الملل

دکتر هدایت الله فلسفی

 

دانشیار

بین الملل

دکتر ابراهیم بیگ زاده

 

دانشیار

بین الملل

دکتر سید جمال سیفی

 

دانشیار

بین الملل

دکتر سید علی هنجنی

 

دانشیار

بین الملل

دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی

 

استادیار

بین الملل

دکتر محسن عبدالهی

 

دانشیار

بین الملل

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

 

استادیار

بین الملل

دکتر رضا اسلامی

 

استادیار

بین الملل

دکتر میر شهبیز شافع

 

استادیار

بین الملل

دکتر سید هادی محمودی

 

استادیار

بین الملل

دکتر باقر انصاری

 

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام ونام خانواگی

مدیر گروه

استاد

تجارت بین الملل

دکتر حمید رضا نیک بخت

 

استاد

تجارت بین الملل

دکتر گودرز افتخار جهرمی

 

استادیار

تجارت بین الملل

دکتر مسعود اربابی

 

دانشیار

تجارت بین الملل

دکتر مهراب داراب پور

 

استادیار

تجارت بین الملل

دکتر محمد علی بهمئی

 

استادیار

تجارت بین الملل

دکتر پرویز ساورائی

 

استادیار

تجارت بین الملل

دکتر میر شهبیز شافع

 

استادیار

تجارت بین الملل

دکتر ماشاء الله بنا نیاسری

 

استادیار

تجارت بین الملل

دکتر نوید رهبر

 

استادیار

تجارت بین الملل

دکتر محمد سلطانی

 

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام ونام خانوادگی

مدیر گروه

استاد

خصوصی

دکتر گودرز افتخار جهرمی

معاون

دانشیار

خصوصی

دکتر منصور امینی

 

استادیار

خصوصی

دکتر مسعود اربابی

 

استادیار

خصوصی

دکتر باقر انصاری

 

استادیار

خصوصی

دکتر محمد علی بهمئی

 

استادیار

خصوصی

دکتر سید قاسم جعفر زاده

 

استادیار

خصوصی

دکتر فرهاد خمامی زاده

 

دانشیار

خصوصی

دکتر مهراب داراب پور

 

استادیار

خصوصی

دکتر پرویز ساورایی

 

استادیار

خصوصی

دکتر غلامعلی سیفی زیناب

 

استادیار

خصوصی

دکتر محمد جواد صفار

 

دانشیار

خصوصی

دکتر عباس قاسمی حامد

 

استادیار

خصوصی

دکتر عبدالرسول قدک

 

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام ونام خانوادگی

 

استاد

خصوصی

دکتر سید محمود کاشانی

 

استاد

خصوصی

دکتر حسین مهرپور محمد آبادی

 

استاد

خصوصی

دکتر حمید رضا نیکبخت فینی

 

استادیار

خصوصی

دکتر عبدالهادی وحید فردوسی

 

استادیار

خصوصی

دکتر مصطفی السان

 

 

خصوصی

دکتر میر حسین عابدیان

 

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام و نام خانوادگی

سرپرست گروه

استاد

عمومی

دکتر محمد راسخ

معاون گروه

استادیار

عمومی

دکتر محمد حسین زارعی

 

استادیار

عمومی

دکتر سعید رضا ابدی

 

استادیار

عمومی

دکتر مهناز بیات

 

استادیار

عمومی

دکتر محمد جلالی

 

دانشیار

عمومی

دکتر علی اکبر گرجی

 

استادیار

عمومی

دکتر امیر نیک پی

 

استادیار

عمومی

دکتر اسدالله یاوری

 

دانشیار

عمومی

دکترسید محمد قاری سید فاطمی

 

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام نام خانوادگی

مدیر گروه

استادیار

مالکیت فکری

دکتر میر قاسم جعفر زاده

 

استاد

مالکیت فکری

دکتر گودرز افتخارجهرمی

 

دانشیار

مالکیت فکری

دکتر منصور امینی

 

استاد یار

مالکیت فکری

دکتر باقر انصاری

 

استاد یار

 

مالکیت فکری

دکتر محمد علی بهمئی

 

 

استاد یار

مالکیت فکری

دکتر پرویز ساورایی

 

استاد یار

مالکیت فکری

دکتر عبد الهادی وحید فردوسی

 

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام ونام خانوادگی

مدیر گروه

دانشیار

محیط زیست

دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی

 

استادیار

محیط زیست

دکتر ژانت الیزابت بلیک

 

استادیار

محیط زیست

دکتر محسن عبدالهی

 

استادیار

محیط زیست

دکتر اسد الله یاوری

 

حقوق دانشگاه علوم قضایی

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام ونام خانوادگی

 

 

حقوق خصوصی

امير اسلامی تبار

 

استادیار

خصوصی

دكتر محمود خادمان

 

 

خصوصی

دكتر عبداله خدابخشی شلمزاری

 

استادیار

خصوصی

دكتر نائب علی خليلی

 

استادیار

خصوصی

دكتر محمد هادی دارائی

 

 

خصوصی

دكتر عبدالله رشوند بوکانی

 

مربی

خصوصی

آقاي اسداله رنجبر

 

استاد

خصوصی

دكتر سيامک ره پيک

 

استادیار

خصوصی

دكتر محمد صقری

 

استادیار

خصوصی

دكتر ناصر عليدوستی شهرکی

 

استاد

خصوصی

دكتر مرتضی قاسم زاده

 

مربی

خصوصی

دكتر علی اصغر کريمی

 

استادیار

خصوصی

دكتر ابوطالب کوشا

 

 

خصوصی

مسعود مرادی

 

مربی

خصوصی

عليمحمد مکرمی

 

مربی

خصوصی

دكتر کمال نيک فرجام

 

استادیار

جزا

دكتر عليرضا جمشيدی

 

استادیار

جزا

دكتر ناصر قاسمی

 

استادیار

جزا

دكتر فريد محسنی

 

استادیار

اسلامی

دكتر احمد اسماعيل تبار

 

 

اسلامی

عباس توليت

 

مربی

اسلامی

حميد فرجی

 

استادیار

اسلامی

دكتر علی اکبر فرح زادی

 

استادیار

اسلامی

دكتر مهدی منتظرقائم

 

استادیار

اسلامی

دكتر محمدرضا نظافتی

 

استادیار

عمومی و بین الملل

دكتر مسلم آقائی طوق

 

استادیار

عمومی و بین الملل

دكتر علی قاسمی

 

استادیار

عمومی و بین الملل

دكتر محمد وزين کريميان

 

استادیار

عمومی و بین الملل

دكتر حسن لطفی

 

استادیار

عمومی و بین الملل

دكتر مجتبی همتی

حقوق دانشگاه تربیت مدرس

توضیحات

مرتبه علمی

گرایش

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

دانشیار

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکتر مرتضي شهبازي نيا

 

استاد- پایه 33

حقوق كيفري اسلام

دكتر محمد جعفر حبیب زاده

 

استادیار

حقوق کیفری و جرم شناسی

دكتر مهرداد رايجيان اصلي

 

دانشیار

حقوق خصوصی و مالکیت فکری

دكتر محمود صادقی

 

اسثاد -پایه 34

حقوق خصوصي و مالکیت فکری

دكتر محمد عیسائی تفرشی

 

 

حقوق عمومی وبین الملل

دكتر حسن سواري

مدیر گروه

استادیار

حقوق عمومی وبین الملل

دكتر مهرداد رايجيان اصلي

مدیر گروه

 

حقوق خصوصی و حقوق مالکیت فکری

دکتر ابراهیم عزیزی

 

 

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه