انجمن های علمی مرتبط

ردیف

نام انجمن

وب سایت

1

انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

http://www.irangeomorphology.ir

2

انجمن ایرانی اقلیم شناسی

http://iaca.mihanblog.com 

3

انجمن جغرافیایی ایران

http://www.iga.ir 

4

انجمن ژئوپلیتیک ایران

http://www.iag.ir 

5

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

http://www.iagrp.ir 

6

هوا و اقلیم شناسی ایران

http://climatology.ir

7

انجمن سنجش از دور و GIS

http://gisvars.ir 

نشریات علمی

فصلنامه های علمی- پژوهشی رشته جغرافیا

فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا

http://gps.gu.ac.ir/

فصلنامه آمايش سرزمين

http://jtcp.ut.ac.ir/

فصلنامه آمايش محيط 

http://amayesh.com

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي

http://serd.khu.ac.ir/

فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي

http://jzpm.miau.ac.ir/

فصلنامه برنامه ريزي و آمايش فضا 

http://hsmsp.modares.ac.ir/

فصلنامه برنامه ريزي و توسعه گردشگري

http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/

پژوهشنامه جغرافياي انتظامي

http://pogra.jrl.police.ir/

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي روستايي

http://jrrp.um.ac.ir

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري 

http://jupm.miau.ac.ir/

فصلنامه پژوهش هاي اقليم شناسي 

http://www.cri.ac.ir/show=187

فصلنامه پژوهش هاي  جغرافياي انساني

http://jhgr.ut.ac.ir/

فصلنامه پژوهش هاي  جغرافياي طبيعي

http://jphgr.ut.ac.ir/

فصلنامه پژوهش هاي  روستايي 

http://jrur.ut.ac.ir/

فصلنامه پژوهش هاي  ژئومورفولوژي كمي

http://www.geomorphologyjournal.ir/

فصلنامه پژوهش هاي  فرسايش محيطي 

http://magazine.hormozgan.ac.ir/

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي 

uijs.ui.ac.ir

فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 

http://jgs.khu.ac.ir/

فصلنامه جغرافيا 

http://gadab.iauctb.ac.ir/

فصلنامه جغرافياي انساني

http://journals.iau-garmsar.ac.ir

فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)

http://www.qeshm.ac.ir/Cat_24.aspx

فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

http://gaij.usb.ac.ir/

فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي 

http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/

فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

uijs.ui.ac.ir

فصلنامه جغرافيا و توسعه 

http://gdij.usb.ac.ir/

فصلنامه جغرافيا و توسعه فضاي شهري

http://jgusd.um.ac.ir

فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي 

http://jgrd.um.ac.ir

فصلنامه جغرافيا و مخاطرا ت محيطي 

http://geoeh.um.ac.ir

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي

 http://journals.iaun.ac.ir

فصلنامه چشم انداز جغرافیایی

http://www.geolandhs.ir/fa/default.aspx

فصلنامه ژئوپلیتيك 

http://www.iag.ir/journal/

فصلنامه اطلاعات جغرافیایی  سپهر

http://www.sepehr.org

فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران 

http://www.irsgiss.ir

فصلنامه فضاي جغرافيايي 

http://www.geographic-space.ir/

فصلنامه علوم جغرافيايي

http://js.mshdiau.ac.ir/JGRS/

فصلنامه فضاي جغرافيايي

http://www.geographic-space.ir/

فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشك

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/

فصلنامه جغرافیایی سرزمین

http://srbiau.ac.ir/fa

فصلنامه مکان

http://www.gu.ac.ir

فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني

http://journals.iau-garmsar.ac.ir/

فصلنامه هویت شهر

http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/

فصلنامه مطالعات شهری

http://www.urbstudies.ir/

فصلنامه های علمی- ترویجی رشته جغرافیا

علوم و فنون مرزي

http://bst.jrl.police.ir/

فصلنامه رشد آموزش جغرافيا

http://www.roshdmag.ir/

 

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه