صفحه نخستاخبارعکسفیلمصوتتماس با ما

همایش "بازاندیشی در علوم اجتماعی ایرانی" برگزار می شود

همایش "بازاندیشی در علوم اجتماعی ایرانی" برگزار می شود

همایش "باز اندیشی در علوم اجتماعی ایرانی" روز های دوم تا چهارم اسفند در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.